สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
2. นางสาวชญานุช  บุญยงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรวิลัย  รักสุด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วราพร
 
1. นางสาวชญานุช  บุญยงค์
2. นายวรพงศ์  วิทยอุดม