สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนาะเสียง
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
2. นางสาวชญานุช  บุญยงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรวิลัย  รักสุด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วราพร
 
1. นางสาวชญานุช  บุญยงค์
2. นายวรพงศ์  วิทยอุดม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรัสแสง  ศรีระษา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูษิต
3. เด็กชายมนตรี  สะบุตรดี
4. เด็กหญิงวรินชุดา  โพธิสาร
5. เด็กหญิงศศิธร  ทองศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงพัชรา  ผิวงาม
 
1. นางสาวชญานุช  บุญยงค์
2. นายโกสินทร์  ตระการผล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงศรี
 
1. นางสาวทิตยา  บุญยงค์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคำรณ  สะบุตรดี
2. นายชาตรี  สะบุตรดี
3. นายธนากร  ประดับศรี
4. นายธนารัตน์  ประดับศรี
5. นายปรมินทร์  ดวงศรี
6. นายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
7. นายศรายุทธ  โคตลุน
8. นายสุนทร  นาศักดิ์
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.666 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  สะบุตรดี
2. เด็กหญิงอรทัย  โสภา
3. เด็กหญิงอารดา  ดวงศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดา  เกตุเปรี้ยว
2. เด็กชายชัยนาท  ธรรมดา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเกิด
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวรตนพร  โพธิสาร