สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงบุญสิตา  สติภา
3. เด็กชายพิพิธ  คำมุงคุณ
4. เด็กชายวีรเทพ  ทิพย์สุข
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  พอกสนิท
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แนวศูนย์
7. เด็กหญิงอทิตยา  สารภี
8. เด็กชายอภิชัย  ทันวัน
9. เด็กหญิงอรพิน  กงแก้ว
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ชูคันหอม
 
1. นายพิเศษ  พูนดังหวัง
2. นางนงเยาว์  กิมาวะหา
3. นางสาวกนกทิพยื  โกรธกล้า
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลินี  จิตนอก
 
1. นางสาวปุณยภา  เย็นเสมอ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ชัยมา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญสอน
2. เด็กหญิงวีรณา  จิตรนอก
3. เด็กชายสุธน  แน่นดี
 
1. นางสาวปุณยภา  เย็นเสมอ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ชัยมา