สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  สาระปัญญา
3. เด็กหญิงวาสนา  วิลัยเรือง
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวนุสรา  นิสสัยงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายสมชาย  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำตา
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาววรรณิษา  สมาร์โสร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย   ขาวงาม
7. นางสาววารี  สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด  บรรลือทรัพย์
 
1. นายบุุญคุ้ม  ขาวงาม
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์