สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.6 เงิน 11 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  อุ้มพิมาย
 
1. นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธีรรัตน์  อุดมครบ
2. เด็กหญิงวรกมล  แสกระโทก
3. เด็กหญิงอักษรา  สมาร์โสร์
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวนุสรา  นิสสัยงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญนิภา  จารัตน์
2. เด็กหญิงกาญจนา  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาววรรณิษา  สมาร์โสร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายสมคิด  เจือจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดาฟ้า  ขันทอง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรแสง
3. เด็กหญิงประภาวรรณ   เสนาะเสียง
4. เด็กหญิงสาลิกา  บรรลือทรัพย์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวสุรีวัลย์  มูลศาสตร์
 
1. นายสมคิด  เจือจันทร์
2. นายิอภิสิทธิ์  ศรีวิเศษ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กชายอนุชา   ตุ้มทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ตุ้มทอง
 
1. นางศิราณี  ใจกล้า
2. นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์