สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.6 เงิน 11 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  อุ้มพิมาย
 
1. นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธีรรัตน์  อุดมครบ
2. เด็กหญิงวรกมล  แสกระโทก
3. เด็กหญิงอักษรา  สมาร์โสร์
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวนุสรา  นิสสัยงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญนิภา  จารัตน์
2. เด็กหญิงกาญจนา  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาววรรณิษา  สมาร์โสร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  สาระปัญญา
3. เด็กหญิงวาสนา  วิลัยเรือง
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวนุสรา  นิสสัยงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บรรเทิงใจ
2. เด็กชายสมชาย  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำตา
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาววรรณิษา  สมาร์โสร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายสมคิด  เจือจันทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดาฟ้า  ขันทอง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรแสง
3. เด็กหญิงประภาวรรณ   เสนาะเสียง
4. เด็กหญิงสาลิกา  บรรลือทรัพย์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวสุรีวัลย์  มูลศาสตร์
 
1. นายสมคิด  เจือจันทร์
2. นายิอภิสิทธิ์  ศรีวิเศษ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย   ขาวงาม
7. นางสาววารี  สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด  บรรลือทรัพย์
 
1. นายบุุญคุ้ม  ขาวงาม
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กชายอนุชา   ตุ้มทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ตุ้มทอง
 
1. นางศิราณี  ใจกล้า
2. นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์