สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญสวัสดิ์
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ชัยหิน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สุขใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประดับเพชร
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สาลีทอง
3. เด็กชายเจษฎากร  ผดุงสุด
 
1. นายภานุวัฒน์  ใสสะอาด
2. นางสาวมาริษา  เสริมศรี
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิไล  วงษ์วรรณ์
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก