สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรัมพา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชื่นพงษา
 
1. นางปรียา  นิลแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.8 เงิน 16 1. เด็กชายวชิรพล  แผ่นใหญ่
2. เด็กหญิงอรญา  ลำดวนหอม
 
1. นางปรียา  นิลแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายทินวัฒน์  แก้วหยก
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายวีรวุฒิ  พวงแก้ว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ