สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีระภัทร  จันทร์คืน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทเขต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุรัมพา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชื่นพงษา
 
1. นางปรียา  นิลแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.8 เงิน 16 1. เด็กชายวชิรพล  แผ่นใหญ่
2. เด็กหญิงอรญา  ลำดวนหอม
 
1. นางปรียา  นิลแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายทินวัฒน์  แก้วหยก
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญสวัสดิ์
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายโพธิกร  อุดร
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิวัติ  สอนบุญชู
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายวีรวุฒิ  พวงแก้ว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ชัยหิน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สุขใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประดับเพชร
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สาลีทอง
3. เด็กชายเจษฎากร  ผดุงสุด
 
1. นายภานุวัฒน์  ใสสะอาด
2. นางสาวมาริษา  เสริมศรี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิไล  วงษ์วรรณ์
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก