สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 13 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พันธมา
2. เด็กชายอนุภัทร    ภาคนิตร
 
1. นางสาววันทนี  รัศมีสุกใส
2. นางนิออน  ปัญญาโรจน์สุข
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  ชีพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ดัชยานุวัตร
3. เด็กชายวิทวิน  สมจันทร์
 
1. นายปรีชา  สาระไอ
2. นางสุภา  สาระไอ