สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพนิดา  สร่ายหอม
 
1. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โฉมศรี
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวีญฤดี  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  งามเด่น
3. เด็กหญิงธนพร  ขิมทอง
4. เด็กหญิงยุวดี  ไทยยิ่ง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลร้าย
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิตตินันท์   สร่ายหอม
2. เด็กหญิงกิตติมา   คงทวี
3. เด็กหญิงกิติยา   แหลมทอง
4. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์กลิ่น
5. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวแก้ว
6. เด็กชายชูศักดิ์  สังเกตกิจ
7. เด็กหญิงธยาดา  มะนังคะตา
8. เด็กหญิงธันยาพร  ใจเร็ว
9. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บัวสาย
10. เด็กหญิงปพิชญา  สุวิชา
11. เด็กหญิงพรนภัส  สายแก้ว
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุปิงปรัส
13. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวงาม
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสวงสุข
15. เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงศรี
16. เด็กหญิงสุนิศา   ขบวนงาม
17. เด็กหญิงอาทิตยา  ประเสริฐสม
18. เด็กหญิงอโนชา  ดีทวี
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หินเพชร
20. เด็กหญิงเสาวภา  มาลัยหอม
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
2. นางนันทิพร  ดับโศรก
3. นางมณีทอง  เพชรมาก
4. นายทัศนศิลป์  คุณนาม
5. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
6. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์