สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายเทิดศักดิ์   เรืองสุขสุด
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฉัตรชมพู  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงเกศฎา  มียิ่ง
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ท่อนทอง
 
1. นายทัศนศิลป์  คุณนาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศันสนีย์  สมอ่าง
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒน์สกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขแสนฉุน
2. เด็กหญิงอทิตยา   ป้องสุวรรณ
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒสกุล