สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  ผิวงาม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิลาศ
3. เด็กชายอาทิตย์  แหลมทอง
 
1. นายสุเดช  คงนุรัตน์
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์  วารินทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  อยู่ยอด
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒน์สกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แมลงทับ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ป้องสุวรรณ
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
2. นางรัตติยา   สมทิพย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงษ์ภัค  เสาะสืบงาม
2. เด็กชายวรายุทธ  คำนึงคง
 
1. นางรัตติยา  สมทิพย์
2. นางสมพร  พรหมคุณ