สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพนิดา  สร่ายหอม
 
1. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โฉมศรี
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายเทิดศักดิ์   เรืองสุขสุด
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  ผิวงาม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิลาศ
3. เด็กชายอาทิตย์  แหลมทอง
 
1. นายสุเดช  คงนุรัตน์
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์  วารินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัณณพร  สีสด
2. เด็กชายภาสกร  อร่ามเรือง
3. เด็กหญิงวนิชยา   มาลัยหอม
4. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์กลิ่น
5. เด็กหญิงโสรยา  เติมบุญ
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางเพทาย  วิวาห์สุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญญัติ
2. เด็กหญิงทัณฑิกา  แพงไข่
3. เด็กชายพงศกร  สายแก้ว
4. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญกาญจนารัตน์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีไสว
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวีญฤดี  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  งามเด่น
3. เด็กหญิงธนพร  ขิมทอง
4. เด็กหญิงยุวดี  ไทยยิ่ง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลร้าย
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลขนอก
 
1. นางสาวเนตรชนก  คำลือ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฉัตรชมพู  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงเกศฎา  มียิ่ง
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ท่อนทอง
 
1. นายทัศนศิลป์  คุณนาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองย้อย
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปฏิตั้ง
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิตตินันท์   สร่ายหอม
2. เด็กหญิงกิตติมา   คงทวี
3. เด็กหญิงกิติยา   แหลมทอง
4. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์กลิ่น
5. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวแก้ว
6. เด็กชายชูศักดิ์  สังเกตกิจ
7. เด็กหญิงธยาดา  มะนังคะตา
8. เด็กหญิงธันยาพร  ใจเร็ว
9. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บัวสาย
10. เด็กหญิงปพิชญา  สุวิชา
11. เด็กหญิงพรนภัส  สายแก้ว
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุปิงปรัส
13. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวงาม
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสวงสุข
15. เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงศรี
16. เด็กหญิงสุนิศา   ขบวนงาม
17. เด็กหญิงอาทิตยา  ประเสริฐสม
18. เด็กหญิงอโนชา  ดีทวี
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หินเพชร
20. เด็กหญิงเสาวภา  มาลัยหอม
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
2. นางนันทิพร  ดับโศรก
3. นางมณีทอง  เพชรมาก
4. นายทัศนศิลป์  คุณนาม
5. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
6. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมเพ็ชร
 
1. นายศราวุธ  คารมหวาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัตน์  เสียงใหญ่
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมเพ็ชร
 
1. นายศราวุธ  คารมหวาน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  อยู่ยอด
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒน์สกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศันสนีย์  สมอ่าง
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒน์สกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขแสนฉุน
2. เด็กหญิงอทิตยา   ป้องสุวรรณ
 
1. นางพิจิตรา  สูรยาวัฒสกุล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แมลงทับ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ป้องสุวรรณ
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
2. นางรัตติยา   สมทิพย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงษ์ภัค  เสาะสืบงาม
2. เด็กชายวรายุทธ  คำนึงคง
 
1. นางรัตติยา  สมทิพย์
2. นางสมพร  พรหมคุณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  พยัคศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  กอศักดิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โกฎแสง
 
1. นางสาวกิติยา  เศลวัตนะกุล