สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาธาร  โนวาเชค
 
1. นางสุภรศรี  ศรีสุรักษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภาสกานนท์
2. เด็กหญิงวิภาดา  มีแยบ
 
1. นางสาวรัชนี  หินอ่อน