สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงศ์คล่อง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  กองทอง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 6 1. เด็กชายอภิรักษ์  สังข์แก้ว
2. เด็กชายเกียรติยศ  เพชรศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
2. นางสมโภชน์  พลายด้วง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายพิทยา  คำมา
2. เด็กหญิงอารีย์  ศรีละออ
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางสาวสุกัญญา  เชื้อเคน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มีนะ
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวิไล  สพสิงห์
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรากรณ์  กาบทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ดวงดี
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วศรีงาม
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานดา  ใบทอง
2. เด็กหญิงสิริสมบูรณ์  สมดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปิวปา
 
1. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
2. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นึกมี
3. เด็กชายศราวุธ  บุญยาน
 
1. นายพินันท์  มณีศรี
2. นางสดใส  ชมชื่น
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีหนันท์
2. เด็กหญิงปริศนา  แก้วหล้า
3. เด็กหญิงโศรดา  อุดมทวี
 
1. นายประชัน  เจริญพิทยา
2. นางสาวยุพาพรรณ  หมายชื่น
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิชัย  มีสติ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช