สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีหาเวศ
 
1. นางบุปผลักษณ์  บุญยมินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมณีวงศ์
2. เด็กชายนพรัตน์  เพชรมะโน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันดางาม
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
2. นายอนันต์  หนองหงอก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตลับทอง
2. เด็กหญิงอโรชา  ธุรานุช
 
1. นางนารถศิณี  ตังคโณบล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  นิวอนรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิรา  รุ่งศรี
 
1. นายชาตรี  คงครบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยพร  ชวนรัมย์
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรทัย  ตรงศูนย์
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ห่อทอง
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  บุญศรี
2. เด็กหญิงอุษา  อิ่มจิต
 
1. นางสดใส  ชมชื่น
2. นางสาวสุวิมล  ช่อทับทิม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  ยิ่งมีมา
 
1. นางรำไพ  ชัยศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จงดี
2. เด็กชายปัทวรรษ  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาคิด
 
1. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
2. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายอธิวัฒน์  วัฒนพงศ์
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช