สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดรุณี  ใบแก้ว
2. เด็กชายธีรโชติ  สมัครสมาน
 
1. นางปรียา  เกษรแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเก้า
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาสกานนท์
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงคริสมาส  สมดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เฉียงกลาง
3. เด็กชายสุทธินันท์  แก้วตา
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอนุสรา  อยู่ดี
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ