สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีหาเวศ
 
1. นางบุปผลักษณ์  บุญยมินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงศ์คล่อง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  กองทอง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดรุณี  ใบแก้ว
2. เด็กชายธีรโชติ  สมัครสมาน
 
1. นางปรียา  เกษรแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเก้า
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาสกานนท์
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงคริสมาส  สมดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เฉียงกลาง
3. เด็กชายสุทธินันท์  แก้วตา
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมณีวงศ์
2. เด็กชายนพรัตน์  เพชรมะโน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันดางาม
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
2. นายอนันต์  หนองหงอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติชัย  สุขยานุดิษฐ
2. เด็กชายกิตตินันท์  สมัครสมาน
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
2. นางสมโภชน์  พลายด้วง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.31 ทอง 6 1. เด็กชายอภิรักษ์  สังข์แก้ว
2. เด็กชายเกียรติยศ  เพชรศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
2. นางสมโภชน์  พลายด้วง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายพิทยา  คำมา
2. เด็กหญิงอารีย์  ศรีละออ
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางสาวสุกัญญา  เชื้อเคน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตลับทอง
2. เด็กหญิงอโรชา  ธุรานุช
 
1. นางนารถศิณี  ตังคโณบล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  นิวอนรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิรา  รุ่งศรี
 
1. นายชาตรี  คงครบ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มีนะ
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวิไล  สพสิงห์
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรากรณ์  กาบทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ดวงดี
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วศรีงาม
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยพร  ชวนรัมย์
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรทัย  ตรงศูนย์
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ห่อทอง
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอนุสรา  อยู่ดี
 
1. นางฉวี  ดีเหลือ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  บุญศรี
2. เด็กหญิงอุษา  อิ่มจิต
 
1. นางสดใส  ชมชื่น
2. นางสาวสุวิมล  ช่อทับทิม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  ยิ่งมีมา
 
1. นางรำไพ  ชัยศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานดา  ใบทอง
2. เด็กหญิงสิริสมบูรณ์  สมดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปิวปา
 
1. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
2. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จงดี
2. เด็กชายปัทวรรษ  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาคิด
 
1. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
2. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นึกมี
3. เด็กชายศราวุธ  บุญยาน
 
1. นายพินันท์  มณีศรี
2. นางสดใส  ชมชื่น
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีหนันท์
2. เด็กหญิงปริศนา  แก้วหล้า
3. เด็กหญิงโศรดา  อุดมทวี
 
1. นายประชัน  เจริญพิทยา
2. นางสาวยุพาพรรณ  หมายชื่น
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายอธิวัฒน์  วัฒนพงศ์
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิชัย  มีสติ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช