สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษสม
 
1. นางสุภัทรา  ศรีเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์มา
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริอักษร  สิริ
 
1. นางละเอียด  จังคศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บางทราย
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  โมคศิริ
 
1. นางหทัยรัตน์  ทองแม้น
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชูเกียรติตระกูล
2. เด็กหญิงชลธร  ชมบุญ
3. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  นิยมตรง
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์วิเศษ
2. นางกาญจนา  สมเป็น
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขาวงาม
2. เด็กหญิงฐาปนี  สายแก้ว
3. เด็กหญิงนนธิญา  มุมทอง
 
1. นางสุนทรี  เหมือนกลาง
2. นางศิริลักษณ์  สุบินดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  สุขร่วม
2. เด็กหญิงสุปรียา  ประสานงาม
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุภิษะ
 
1. นางศรีจันทร์  ดัชถุยาวัตร
2. นางมารีย์  สืบทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาธิดา  สงวนศิริ
2. เด็กหญิงธัญธร  ศรีดัมภวา
3. เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี
4. เด็กหญิงลักษณาวลี  ดัชถุยาวัตร
5. เด็กหญิงวณวี  กันศิริ
 
1. นางพัชนีพร  หอมเนียม
2. นางสุปราณี  นิรัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญพัช  พอกพูน
2. เด็กหญิงธัญญพัฒฌ์  พลศรี
3. เด็กหญิงพิชชาญาณ์  วงศ์งานหิรัญธนา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  โสตะวงษ์
5. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญศิริ
 
1. นางพัชนีพร  หอมเนียม
2. นางสุปราณี  นิรัมย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สีตาล
2. เด็กหญิงธมกร  มีพร้อม
3. เด็กหญิงนาระดา  มุขมนตรี
4. เด็กชายวสุพล  จันทเขต
5. เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ
 
1. นางจริยา  สมนิยาม
2. นางสาวสุวัฒนา  มีกล้า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงณภัทร  เหมือนคิด
3. เด็กหญิงภัทราพร  มนูสารพงศ์
4. เด็กหญิงวรานิษฐ์  อภิอริยฐานนท์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  มีสิทธิ์
 
1. นางจรัสศรี  สุจินพรัหม
2. นางบัวศร  ประเมินดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กชายธเนศ  พรไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  แพลอย
4. เด็กชายสิทธิกร  ต้องถือดี
5. เด็กชายโยธา  ปานทอง
 
1. นายพิสัย  พวงนาค
2. นายสิโรชา  ชิงชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  แสงศรี
2. เด็กหญิงกษิรา  สุนทรารักษ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  วาจำรัมย์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงศิริ
6. เด็กหญิงณิฐิตา  สามาลย์
7. เด็กหญิงธนิษฐา  วาลีประโคน
8. เด็กชายธัชพล  ใสกระจ่าง
9. เด็กหญิงนวนันท์  เทียนทอง
10. เด็กชายปฏิภาณ  ศัตรูพินาศ
11. เด็กหญิงพราว  พงษ์สมบัติ
12. เด็กหญิงพศิกา  สัชชานนท์
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  งามกล้า
14. เด็กชายภูตะวัน  ยืนยง
15. เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง
16. เด็กชายรัฐนนท์  เกิดเหมาะ
17. เด็กหญิงษุภากร  บุญสุข
18. เด็กหญิงสาธิดา  สิงห์มนต์
19. เด็กหญิงสู่ขวัญ  การุญ
20. เด็กชายอินทนนท์  ใจกล้า
 
1. นายสิทธิชัย  นุแรมรัมย์
2. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
3. นางวณิชพันท์  บุญสุยา
4. นางสุปราณี  นิรัมย์
5. นางพัชนีพร  หอมเนียม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญชลีย์  อภิอริยฐานนท์
 
1. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์  เจนขนบ
2. เด็กหญิงรินรวี  ภูบุญเต็ม
 
1. นางบัวศร  ประเมินดี
2. นางรานีย์  มะนีย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอบทอง  ปัญญางาม
2. เด็กชายจิรายุ  อยู่เสน
 
1. นางรื่นฤดี  สุรัสวดี
2. นางวณิชนันท์  บุญสุยา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤตพร  มะลิหอม
2. เด็กหญิงชุติภา  สอยแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญดา  บัวทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร  กทิศาสตร์
5. เด็กหญิงปริมปรัชญ์  อุไร
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุฬา
7. เด็กหญิงวลาศิณี  เขียวฉอ้อน
8. เด็กหญิงสุชาวลี  รักไธสง
9. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ไชยา
10. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ประกอบกิจ
 
1. นางพัชนีพร  หอมเนียม
2. นายชินณปพัทน์  วิริยะธนาชัย
3. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎานันท์  วรรณูปถัมภ์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ยอดอินทร์
3. เด็กหญิงญาณศา  ใจทหาร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เสริมผล
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีราวี
6. เด็กหญิงณัชชา  คงวารินทร์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดประทุม
8. เด็กหญิงธีริศรา  มาศิริ
9. เด็กหญิงพิมพิศา  เหมือนคนึง
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ทวีงาม
11. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ครูกลาง
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ปางชาติ
13. เด็กหญิงสาริน  ชัยอินทร์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ่งเชิดงาม
15. เด็กหญิงเกศกนก  เดชาวุธ
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
3. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
4. นางสาวชรินรัตน์  ภาสดา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  โพขาว
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงตรึงฤทัย  บูรณ์เจริญ
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พอกแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ส่งกลิ่น
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
2. นายสุริยะกมล  การรัมย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายจิรภัทร  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  งามมาก
3. เด็กชายศุภกร  บุราคร
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรสิทธิ์  บุญธรรม
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีจริยา
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรเนตร  อุส่าห์ดี
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงทอง
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัทธ์  เจริญวิวัฒนานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  โสรธร
 
1. นายสมพร  เจริญพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายฐานันดร  รวดเร็ว
 
1. นายสมพร  เจริญพงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  นิสังรัมย์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  เป็นสุข
3. เด็กชายกฤติน  ไกรนภา
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลศาสตร์
5. เด็กชายฐานันดร  รวดเร็ว
6. เด็กหญิงณนภา  มรกต
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  สวายทอง
8. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ่อนหัวโทน
9. เด็กหญิงปริยากร  หงส์สูง
10. เด็กหญิงปริยากร  จุฑาจันทร์
11. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
12. เด็กหญิงภัทรภร  พ่อค้า
13. เด็กหญิงภารวี  ศรีระอุดม
14. เด็กหญิงมัทนิน  เหรียญธีรศักดิ์
15. เด็กชายยศภัทร  ยอดดี
16. เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งดี
17. เด็กชายศักขรินทร์  เชื้อชอบ
18. เด็กชายศุธทิกร  นามวัฒน์
19. เด็กหญิงสาธิตา  บุญโสดากร
20. เด็กชายสุทธิภาคย์  เกชฎา
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นายสกล  กาญจนากาศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
2. เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
4. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงทิชาพร  ศรีวิเศษ
7. เด็กชายธนบดี  อย่าลืมดี
8. เด็กชายปิยวัฒน์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรงาม
10. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
11. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
12. เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
13. เด็กชายวณิชชากร  ทรัพย์ครองชัย
14. เด็กหญิงวารีรัตน์  สมสุข
15. เด็กหญิงศริญญา  สังเกตกิจ
16. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
17. เด็กชายสัญธนา  พานิชรัมย์
18. เด็กหญิงอรยา  ทองบูรณ์
19. เด็กชายอรรฆวัฒน์  ใต้เฉียง
20. เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ
21. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วรรณดี
22. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หวลระลึก
23. เด็กหญิงแพรพลอย  สุรัตนะ
24. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
2. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
3. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
4. นายสมพร  เจริญพงษ์
5. นายอดิศักดิ์  อาจหาญยิ่ง
6. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
7. นางสมคิด  ศรีวงศ์
8. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กชายเอกกร  บึ้งชัยภูมิ
 
1. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
 
1. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง 4 1. เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ดำรงสกุลสุข
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษ์เด่น
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
6. เด็กหญิงแพรวพนิตา  พอกพูน
 
1. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
2. นางสมคิด  ศรีวงษ์
3. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แม้ประสาท
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกิดเหลี่ยม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หลำแหละ
 
1. นางสาวนิดติยา  หอมหวล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  สำราญกาย
 
1. นางรชตาภรณ์  สุคันธพงษ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแอเรียล โรเชค ดิว  อารางเกส
 
1. นางสิริกมล  บุญเปล่ง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ทำดี
2. เด็กชายกิตติคม  สุดคำ
3. เด็กชายชยณัฐ์  ตุ้มทอง
4. เด็กชายนาคิม  ทองสุข
5. เด็กชายนิติรักษ์  ศรีเทพ
6. เด็กชายอานุภาพ  คมสุข
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
2. นายวสันต์  โพธิสาร
3. นางอรจิรา  ใจองอาจ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงจินตภา  เสาสูง
3. เด็กหญิงธนัชพร  สาระคำ
4. เด็กหญิงพรชนก  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร  มหายศ
6. เด็กหญิงศรกมล  กุตนันท์
7. เด็กหญิงอติภา  บุญคง
 
1. นางทิศารัศม์  บุญโภค
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวิน   รถพรม
2. เด็กหญิงรัฐณีภา  ชาวพงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีเครือดำ
2. นางสาวสลิลเกตน์  จันทรดี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่เหลี้ยว
2. เด็กหญิงบัวสวรรค์  วัดตรง
 
1. นางสาวขนิษฐ์ณิชา  ทองสุข
2. นางมะลิวัลย์  ยืนยาว
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.11 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อาจยิน
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วานุนาม
3. เด็กหญิงกรวรรณ  อาจยิน
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดุจจานุทัศน์
5. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
6. เด็กชายฐานันดร  รวดเร็ว
7. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
8. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
9. เด็กหญิงณัฎวิภา  กลับสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
11. เด็กหญิงดากานดา  ลัดดางาม
12. เด็กชายทักษ์ดนัย  สวายทอง
13. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
14. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ไม้ทะ
15. เด็กชายปิยวัฒน  รุ่งเรือง
16. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
17. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
18. เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
19. เด็กชายวณิชชากร  ทรัพย์ครองชัย
20. เด็กหญิงศศินา  พันธ์ไผ่
21. เด็กชายศิราวุฒิ  เงินประโคน
22. เด็กหญิงสุพัตรา  ชมพูพื้น
23. เด็กชายอภินันท์  จันทเขต
24. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
25. เด็กชายอรรฆวัฒน์  ใต้เฉียง
26. เด็กหญิงอัคษราภัค  ปลื้มสุด
27. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
28. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วรรณดี
29. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หวลระลึก
30. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นายอดิศักดิ์  อาจหาญยิ่ง
5. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
6. นางสมคิด  ศรีวงศ์
7. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
8. นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี
 
49 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกตัญเญวี  เทียนทอง
2. เด็กหญิงกัญฐิกา  ภาคภูมิ
 
1. นายเจริญ  อาจยิน
2. นางยุพิน  อภิวัชรารัตน์
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายปิ่นกฤช  สืบสังข์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญมาก
 
1. นางยุพิน  อภิวัชรารัตน์
2. นายเจริญ  อาจยิน
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุญโสรดากรณ์
2. เด็กชายธีรกานต์  อดกลั้น
 
1. นางยุพิน  อภิวัชรารัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  งามเกาะ
 
52 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพัทธ์  สุดสงวน
2. เด็กชายปฏิภาณ  พลอินทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ประเสริฐสุขโชติ
2. นางสาวอันติกา  ดำเนินงาม
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีสม
2. เด็กหญิงปทิตตา  ผจญดี
 
1. นายพิสัย  พวงนาค
2. นายสิโรชา  ชิงชัย
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.666 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลกาญจน์  อินทนูจิตร
2. เด็กหญิงฤทัย  ธรรมทักษิณ
3. เด็กหญิงอนันดา  มาลัย
 
1. นางเสาวนีย์  ภักดีณรงค์
2. นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.05 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  เสนศิลา
2. เด็กหญิงมนพร  อภิรมย์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เรียงเงิน
 
1. นางดาราวัลย์  ชมชื่นดี
2. นางสาววัลย์ลิกา  พานิกุล
 
56 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สำราญใจ
 
1. นางธารารัตน์  เหมาะตัว
 
57 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สำราญใจ
2. เด็กหญิงรัมจ์ลภัฐพ์  แผ่นใหญ่
3. เด็กชายวริทธิ์ธร  ตะลาโส
 
1. นางสุภาวดี  สุขชีพ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  จงใจรักษ์
 
58 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานันตร์  พะนิรัมย์
2. เด็กหญิงอัญชสา  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองเกษม
 
1. นางสุวรรณา  มุมเรือนทอง
2. นางเปรมรัตน์  สมานโสร์
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิซ่า  คลุยเย่อร์
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
60 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชงโค
 
1. นางวิไลลักษณ์  แซ่อึง
 
61 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  จันทน์เทศ
2. เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดี
 
1. นางรื่นฤดี  สุรัสวดี
2. นางวนิชนันท์  บุญสุยา
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  ยอดอินทร์
 
1. นางวงศ์ศิริ  เถินมงคล
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เทพรำพึง
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  สยุมพร
3. เด็กหญิงศิริญญา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่ดี
5. เด็กหญิงอมิตตา  พาชื่น
6. เด็กหญิงอริสา  เทียมพล
7. เด็กหญิงโสรญา  นาห่อม
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์วิเศษ
2. นายสิทธิชัย  นุแรมรัมย์
3. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายติณฉัฎ  เสาวรัจ
2. เด็กชายธนภัทร  สร้อยดอก
3. เด็กชายวีรวัฒน์  นามสวัสดิ์
 
1. นางสุจิตรา  พิมพ์แต้ม
2. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  เทียมพล
2. เด็กชายอิศรพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
2. นางวิมลรัตน์  คูณวัฒนาพงษ์
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวรรธญ์  ทองแท่ง
2. เด็กชายภัทราวุธ  ศรีสุวอ
3. เด็กชายภูพาน  เกิดเหลี่ยม
 
1. นางพรทิพย์  จันทน์หอม
2. นางชฎารักษ์  บูรณ์เจริญ