สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมายเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สาลี
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
2. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทัดสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์วิเศษ
2. นางคณานิตย์  สอนกล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพพันธ์
2. เด็กชายธนภัทร  ฉลาดเฉลียว
3. เด็กหญิงมาริษา  บุญโก่ง
 
1. นางวันธนา  เนียมเกิด
2. นางวนิดา  สุวรรณณุสส์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันยากร  ทองรส
 
1. นางสำรวย  บำรุงเกาะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณิสรา  ไตรยสุทธิ์
 
1. นายสมพร  เจริญพงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุปิงปรัส
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวริศ  ไหมทอง
 
1. นางจิราพร  สวยรูป
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพชรพร  สุจินดา
2. เด็กหญิงพรกนก  สุดใจ
3. เด็กหญิงวรรณวลี  หมายสุข
4. เด็กหญิงศิณีประภา  ถาวรพัฒน์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิเกษร
6. เด็กหญิงโชติกา  สาลีทอง
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
2. นางกันณิดา  หมายดี
3. นางอรจิรา  ใจองอาจ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สงวนดี
 
1. นางกัณนิดา  หมายดี
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาภัสรา  หลอดแก้ว
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  ใบเงิน
 
1. นางวงศ์ศิริ  เถินมงคล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัณฑิต  ลมเมฆ
2. เด็กหญิงปัทมา  แจ้งไพร
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุ่งสุข
 
1. นางสุมน  ฤทธิเดช
2. นางนฤมล  อิ่มใจ