สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายภานุภัทธ์  สุดที
 
1. นางอรพิน  งามสุธรรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนาตาลี  บัวสาย
 
1. นางอรพิน  งามสุธรรม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิศลืม
2. เด็กหญิงชาริษา  หนศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เพชรเก่า
4. เด็กหญิงวันวิสา   รสดี
5. เด็กหญิงศิริมาศ  แก้วเหลือง
6. เด็กหญิงสุธิดา  นามเพราะ
 
1. นายบรรจง  ทองกระจาย
2. นางสาวธัญญาเรศ  แป้นประโคน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทกา  เฮิมฮึก
 
1. นางนวพร  บรรจุงาม