สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภาพ  ขันทอง
 
1. นางสาธิตา  มณีศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวารินทร์  ชำนาญกอง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมหวล
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  เดือนเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จงใจงาม
 
1. นายอาดุลย์  ดวงราษี
2. นางเรณู  กระจายศรี