สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แทนอินทร์
 
1. นางสาธิตา  มณีศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงสิริสรณ์  พวงจันทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ทองอุดม
2. นางสาวปิยภรณ์  คงบุญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายปราโมทย์  ศรียี่ทอง
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สมานมิตร
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี