สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภาพ  ขันทอง
 
1. นางสาธิตา  มณีศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แทนอินทร์
 
1. นางสาธิตา  มณีศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงสิริสรณ์  พวงจันทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ทองอุดม
2. นางสาวปิยภรณ์  คงบุญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายปราโมทย์  ศรียี่ทอง
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  สมานมิตร
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวารินทร์  ชำนาญกอง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมหวล
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเริงชัย  กระแสเทพ
 
1. นางนวลจันทร์  ทองอุดม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เจริญยิ่ง
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  เดือนเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จงใจงาม
 
1. นายอาดุลย์  ดวงราษี
2. นางเรณู  กระจายศรี