สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจีรวุฒิ  มิตรผักแว่น
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พระงาม
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีอนุช
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทียนทอง
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง