สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิยมหาญ
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  อ่วมศิริ
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  บูรณ์เจริญ
 
1. นายวัลลภ  สมานเมือง
2. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นทวี