สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิยมาส  สืบสังข์
2. เด็กหญิงภัครินทร์  นิลแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจีรวุฒิ  มิตรผักแว่น
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิยมหาญ
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พระงาม
 
1. นางปิยฉัตร  นามวงษ์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  อ่วมศิริ
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  บูรณ์เจริญ
 
1. นายวัลลภ  สมานเมือง
2. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นทวี
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีอนุช
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทียนทอง
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  หม้อทอง
 
1. นายวัลลภ  สมานเมือง