สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปัญญาเหลือ
 
1. นางอุทัย  ยิ่งมีมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัทอร  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงบุณยนุช  สายยศ
3. เด็กหญิงสุพนิดา  ปรากฎหาญ
 
1. นางสาวอรนุช  ประสาร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศ์วริศ  นิยมธรรมกิจ
 
1. MissGuy  Gimson
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  บานเย็น
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุดทา
 
1. นางพวงทิพย์  ชูโฉมงาม
2. นางสาวจุฬาพร  เย็นเสมอ