สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองจาก
2. เด็กหญิงอทิตยา  สังข์ลาย
 
1. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายถิรธวัช  นิลแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์  ลัทธิพรหมา
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง