สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ลายสน
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรทิพา  นิลแก้ว
2. เด็กหญิงรัญชิดา  นิลแก้ว
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองจาก
2. เด็กหญิงอทิตยา  สังข์ลาย
 
1. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทประภา   ศรีดา
 
1. นางสุกานดา   อาวะศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถิรดา  สินมาก
2. เด็กชายศุภกร  หมายชอบ
3. เด็กชายเสกมงคล  โจมรัมย์
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินหรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จาหรี
3. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายถิรธวัช  นิลแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์  ลัทธิพรหมา
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิษา  หมายชนะ
2. เด็กหญิงทิพย์  ลัทธิพรหมมา
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
4. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
5. เด็กหญิงมาริษา  สายศร
6. เด็กหญิงรุจิกร  สุดเสน่ห์
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองจาก
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สินมาก
10. เด็กหญิงสุภาพร  สินมาก
11. เด็กหญิงอตินุช  สุภิษะ
12. เด็กหญิงอทิตยา  สังข์ลาย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  จาหรี
14. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
15. เด็กชายเชิดพงษ์  หวังสม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต
2. นางชุติมา  สุขพรม
3. นางพิพัตณ์  สินมาก