สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิกาล  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวฆรณี  สุขศิลป์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายธุชชัย  อ้อนชัยภูมิ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  นาชิน
3. เด็กชายอนันตชัย  เงางาม
 
1. นายบุญรอด  เพิ่มดี
2. นางทองใบ  เพิ่มดี