สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  มลัยพันธุ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มลัยพันธุ์
3. เด็กหญิงจันทร์งาม  ทองดี
4. เด็กหญิงรุจิฬา  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงอาริยา  ม่วงอ่อน
 
1. นางลออ  บุตรงาม
2. นางสาวมนชยา  อินทร์สอาด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายจิรกิตต์  ใยอิ้ม
2. เด็กหญิงปวีธ์ธิดา  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงปิยะพร  บุญเยี่ยม
 
1. นางกรรณิการ์   รัตนวงกต
2. นายบุญเรือง  บุตรศรี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายจิรโชติ  มุมทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขุมทอง
3. เด็กชายอารียา  มโนศรี
 
1. นางสมพร  คงสมาน
2. นางสาวศุภิตรา  เหลื่อมล้ำ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณูธรรม  สมวงศ์
2. เด็กชายวัชระ  พลูภิรมย์
3. เด็กชายอำนาจ  ชัยณรงค์
 
1. นางสมพร  คงสมาน
2. นายบุญเรือง  บุตรศรี