สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงกุดเรือ
 
1. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัททาลี  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นาคงาม
2. เด็กหญิงธนาวดี  เกสรบัว
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ประดับเพชร
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นางสาวธัญจิรา  เบ็ญเจิด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญร่วม
3. เด็กหญิงมาริษา  แหลมทอง
4. เด็กหญิงวรรณษา  ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงอติญา  สาระ
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  มั่นยืน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรธีรา  กองแก้ว
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กระจงกลาง
2. เด็กหญิงปริมประภา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางพีรนันทยาภรณ์  หลวงสนาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนิตา  เสพสุข
2. เด็กหญิงลลิดา  คงจริง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ