สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รังทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนบาล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลพรรษา  ทวาอินทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มูลฤทธิ์
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชนะเลิศ
 
1. นายนราธิป  ชมภู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญทิพย์  พรมมา
2. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนกล้า
3. เด็กหญิงไพลิน  จังอินทร์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นางบุญเรือน  บัวสาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.7 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญญัติ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นายจรัญ  จันทร์ณรงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัชชา  เอียกิจไพศาล
 
1. นางพิกุลศรี  ศรีราม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อสายดวง
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงภัสพร  สมคำ
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุไร
3. เด็กหญิงพฤกษา  เงินเก่า
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ขุมทอง
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  กะตะศิลา
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม