สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงกุดเรือ
 
1. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารยา  จิตสัตย์
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จับไหวดี
 
1. นางศรีนวล  ลุนธาตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  แก้วอ่อน
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลายทอง
 
1. นางปราณี  เสาะสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัททาลี  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีสานุ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  คลายทุกข์
 
1. นางพิมสิริ  ศรีผ่องงาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รังทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนบาล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินตหรา  นับถือดี
2. เด็กหญิงปานชนก  จุฑาจันทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุรพล
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรดี
2. นางสาวนิโลบล  สุจินพรัหม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลพรรษา  ทวาอินทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มูลฤทธิ์
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชนะเลิศ
 
1. นายนราธิป  ชมภู
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นาคงาม
2. เด็กหญิงธนาวดี  เกสรบัว
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ประดับเพชร
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นางสาวธัญจิรา  เบ็ญเจิด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญทิพย์  พรมมา
2. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนกล้า
3. เด็กหญิงไพลิน  จังอินทร์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นางบุญเรือน  บัวสาย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  จำปีศรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญแย้ม
3. เด็กหญิงอมรวดี  โลกประโคน
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวรวิพร  ติราวรัมย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิมา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  หาญนึก
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  รอบยิ่ง
 
1. นางบุญเรือน  บัวสาย
2. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายบุรินทร์  พงาตุนัดถ์
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์  เปียยก
2. เด็กชายธนะรัตน์  ทรงฉลาด
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวรวิพร  ติราวรัมย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.7 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญญัติ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นายจรัญ  จันทร์ณรงค์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเมธา  นาคาธร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุดตลอด
 
1. นายประกุน  จริตรัมย์
2. นายจรัญ  จันทร์ณรงค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมนต์  พันตาแสง
2. เด็กหญิงชนาภา  ต้องถือดี
3. เด็กหญิงปรีดาพรรณ  ฉัตรทอง
4. เด็กหญิงยิ่งรัก  สาริกา
5. เด็กหญิงเจิมขวัญ  จิตรสมาน
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางสาวภัคภร  ธรรมศิรโชติ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิภาหัสน์
2. เด็กชายชนกนันท์  ภูมิสุข
3. เด็กหญิงธัญญา  โสมสระน้อย
4. เด็กหญิงวิวรรณ  สมดอก
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  สว่างวงษ์
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพรรณ  เสพสุข
2. เด็กหญิงปาริดา  คิดอยู่
3. เด็กหญิงภคพร  บุพศิริ
4. เด็กหญิงวริศรา  ผ้าผิวดี
5. เด็กหญิงวิรมณ  ศรีแย้ม
 
1. นางสังวาลย์  คำโสภา
2. นางจงกล  ศุภรัตน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญร่วม
3. เด็กหญิงมาริษา  แหลมทอง
4. เด็กหญิงวรรณษา  ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงอติญา  สาระ
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  มั่นยืน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  เหล่าขวัญสถิตย์
 
1. นางขวัญใจ  เอติญัติ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บรรจุงาม
 
1. นางพัชรา  ชัยกันทะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
2. เด็กชายกวิน  แก้วเพชร
 
1. นางนันทา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  บุญโปร่ง
2. เด็กชายอภิชิต  เข็มเพชร
 
1. นางสาคร  สีหาบุตร
2. นางสังวาลย์  คำโสภา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  สิยาชีพ
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  กลัดเจริญ
 
1. นางสุภาวดี  มั่นยืน
2. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สาวเกลียว
2. เด็กหญิงพนิดา  สู้เหิม
3. เด็กหญิงสุชาดา  ประเดิมดี
4. เด็กหญิงหัทยา  สังข์ขาว
5. เด็กหญิงอรนภา  ตรงใจ
6. เด็กหญิงอรสา  ศรีชะอุ่ม
7. เด็กหญิงอาทิตยา  สะปะ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นใจ
9. เด็กหญิงเกวิตา  สมดัง
10. เด็กหญิงเบญญาภา  นามเพราะ
 
1. นางกนกวรรณ  พินแย้ม
2. นางพัชรา  ชัยกันทะ
3. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  จงรัก
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  จำรักษา
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นายเชาวรัตน์  ราชกิจ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมนูญ  มูลมั่งคั่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ดีเลิศ
 
1. นางวีนา  สรรเพชุดาญาณ
2. นายเชาวรัตน์  ราชกิจ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชัยกร  อุดหนุน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริษา  สมวาจา
2. เด็กหญิงเนื้อทอง  ประดับเพชร
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภารดี  ยองทอง
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัต  ทองใบ
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สร้อยจิตร
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทองสุก
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหมือนลือ
2. เด็กหญิงกฤติญา  แก้วใส
3. เด็กหญิงกวิสรา  ยิ่งได้ชม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดพุ่ม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลียวทอง
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผลสมหวัง
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  ไพศรี
8. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เกษร
9. เด็กชายธนวัฒน์  นพรัมย์
10. เด็กหญิงประภาดา  ดวงสินธุ์
11. เด็กหญิงปิ่นมณี  พุทธวรรณ์
12. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  สนทยา
13. เด็กหญิงวาสนา  จริตรัมย์
14. เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์
15. เด็กหญิงอรุณี  เจริญสุข
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
2. นางมุกดา  มาลาวิทยา
3. นางจารัตน์  กุลัตถ์นาม
4. นายวิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง 13 1. เด็กชายธาดา  แสงอรุณ
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  สระแก้ว
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายพงศกร  สาราช
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธิดา  สุรักษ์
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  ยอดรัก
2. เด็กชายณัชพล  แสนชมพู
3. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวใบไม้
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงศรี
5. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
6. เด็กชายสราวุฒิ  สมเป็นชาย
7. เด็กชายสุวิจักขณ์  กะตะศิลา
8. เด็กหญิงอรดี  วิมุตกุล
9. เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น
10. เด็กหญิงเพียงดาว  ละม้ายวรรณ
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. สิบเอกหญิงเกยูร  ประทุมวรรณ
3. นางสาวจันทนา  บุราคร
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงจันทพร  ประสานสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  ภูมิไสว
4. เด็กชายภาคภูมิ  เสนคำสอน
5. เด็กชายภูผา  สังข์ขาว
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นะวะนิล
7. เด็กชายสาคเรศ  ทวีเหลือ
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  ฉัตรเฉลิม
9. เด็กหญิงอัยรดา  แสงนอก
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ทับลา
 
1. สิบเอกหญิงเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวภัทรพร  กองอังกาบ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องยศ  สุขใจ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อยู่ปูน
3. เด็กหญิงจิราพร  สายไทย
4. เด็กชายชนะชัย  ยอดรัก
5. เด็กชายณัชพล  แสนชมพู
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  จุ้ยประโคน
7. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวใบไม้
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงศรี
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยืนยงค์
10. เด็กชายพัชริตา  เรืองสุข
11. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สายสี
12. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ใจบุญ
13. เด็กหญิงอรดี  วิมุตกุล
14. เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น
15. เด็กหญิงเขมรินทร์  ทรงฉลาด
16. เด็กหญิงเพียงดาว  ละม้ายวรรณ
 
1. สิบเอกหญิงเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวจันทนา  บุราคร
4. นางสาวภัทรพร  กองอังกาบ
5. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงจันทพร  ประสานสุข
3. เด็กหญิงชญาดา  หว่างแสง
4. เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยสีหา
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุตลาวดี
6. เด็กชายธีรภัทร  ภูมิไสว
7. เด็กหญิงนภาวดี  กล้าหาญ
8. เด็กชายภาคภูมิ  เสนคำสอน
9. เด็กชายภูผา  สังข์ขาว
10. เด็กหญิงวิชญาดา  ด่านประเสริฐ
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นะวะนิล
12. เด็กหญิงศิริภัสสร  สกุลธรรมรัตน์
13. เด็กชายสาคเรศ  ทวีเหลือ
14. เด็กชายสุรเชษฐ์  ฉัตรเฉลิม
15. เด็กหญิงอัยรดา  แสงนอก
16. เด็กหญิงอาภัสรา  ทับลา
 
1. สิบเอกหญิงเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวจันทนา  บุราคร
4. นางสาวภัทรพร  กองอังกาบ
5. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เกลียวทอง
 
1. นางประพิทย์  อร่ามเรือง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรธีรา  กองแก้ว
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เงาทอง
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัชชา  เอียกิจไพศาล
 
1. นางพิกุลศรี  ศรีราม
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อสายดวง
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายโชติระพี  โชติรัตน์
 
1. นางพีรนันทยาภรณ์  หลวงสนาม
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงภัสพร  สมคำ
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญขันธ์
 
1. นางปทิตตา  ณัติเดชาชัย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุไร
3. เด็กหญิงพฤกษา  เงินเก่า
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ขุมทอง
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  กะตะศิลา
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กระจงกลาง
2. เด็กหญิงปริมประภา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางพีรนันทยาภรณ์  หลวงสนาม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายณฐนนต์  โประชู
2. เด็กชายวรศักดิ์  ขาวดี
3. เด็กชายวรสิทธิ์  ขาวดี
4. เด็กชายศักดา  ปัญญาเฟื่อง
5. เด็กชายสุรศักดิ์  วรพิมพ์รัตน์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ทวีเหลือ
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นางสาวจวงจันทน์  ศรกล้า
3. นายวิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทียมคลี
2. เด็กหญิงนัฐยา  ทุยไธสง
3. เด็กหญิงลีลาวดี  ทาวดี
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพร้อมศิลป์  ชัยมา
2. เด็กชายวิรัตน์  บุญทม
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรดี
2. นางสาวจีรพิศ  มุ่งสุข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชญา  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีงาม
 
1. นางพิมสิริ  ศรีผ่องงาม
2. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภูมิ  เชื้อศิริ
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  อุดมศิริฤทธิกุล
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบกฤตย์  ประกอบดี
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรกร  ศรีสุรักษ์
2. เด็กชายระพีพงศ์  ดวงราษี
 
1. นางสาววรรณภา  กิ่งแก้ว
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร  นิลวารีย์
2. เด็กหญิงพิณทอง  มีรสล้ำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางละอองดาว  ตั้งสกุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎางค์  ไชโย
2. เด็กชายปริเยษฐ์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
67 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนิตา  เสพสุข
2. เด็กหญิงลลิดา  คงจริง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกุล  สุนทร
2. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักกาย  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายชาญวิทย์  เนตรแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมนชนก  ทองอ่วมใหญ่
2. เด็กหญิงปรารถนา  ใจบุญ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชาติเหิม
2. เด็กชายธีรไนย  สุวรรณราช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ปัญญาสูง
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทวีเหลือ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพจรินทร์  ถนองวงษ์
2. เด็กหญิงวารุณี  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัลธิวา  ภาสำราญ
2. เด็กหญิงปริยากร  กระแสโสม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีเลิศ
 
1. นางอิสยาภรณ์  กิ่งรัตนเศรษฐ์
2. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สอนเหลิม
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต
3. เด็กหญิงอภิสรา  เพียรชอบ
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นางไลลักษณ์  เดชมา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชล  ดุลย์สุข
2. เด็กหญิงพิยะดา  เงินเก่า
3. เด็กหญิงวรรณษา  ลัทธิคุณ
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นางกรวรรณ  กล้าพร้อม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พริกจำรูป
2. เด็กหญิงสิริมา  เจนขบวน
3. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์
 
1. นางอิสยาภรณ์  กิ่งรัตนเศรษฐ์
2. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองดา
2. เด็กชายพร้อมศักดิ์  คงสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  อิงชัยภูมิ
 
1. นางไลลักษณ์  เดชมา
2. นางนภาพร  ประชุมพันธ์
 
79 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญเพ็ง
 
1. นางพจนา  ทานะ
 
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิภัทร  หวังสุดดี
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รูปทอง
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
82 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรภัทร  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งพันธ์
 
1. นายพูนศักดิ์  คำประโคน
2. นางประนอม  ชิณวงศ์
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เป็นพวงพุ่ม
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายธาร  มะวิญธร
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐชัย  ยังมี
2. เด็กชายปภินวิช  ยืนยง
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส