สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการเกศ  บุดดางาม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงรังสินันท์  หมวดอยู่
4. เด็กหญิงวรรณภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงวิมลนันท์  หมวดอยู่
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสนา  สุภาวหา
2. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเอิบ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเสริม
 
1. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
2. นางสาวชาลิณี  อสิพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายธาร  หยาดน้ำค้าง
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญติยา  บุญเสริม
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุขบรรณ์
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรีรีตน์  บุราคร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยรัตน์  สติภา
2. เด็กชายติ่นทอง  บุญท่วม
3. เด็กชายธราดล  สุภาวหา
4. เด็กชายวิวัฒน์  บุญกล้า
5. เด็กชายเลิศศักดิ์  วงละคร
 
1. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
2. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
3. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนี  สุขบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  ไคลศรี
3. เด็กหญิงพิมพิไล  สุภาวหา
4. เด็กหญิงมิลิลิน  สายแก้วศรี
5. เด็กหญิงวรดา  ไขศรี
6. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเสริม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
2. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ทองศรี
 
1. นางสาวจิตลดา  สาธร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองเกษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
3. เด็กหญิงอภิรดี  ทางดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นายดำรงค์  สท้านอาสน์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปฏิสุขัง
2. เด็กหญิงณัฐมนต์  ปัญญา
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุญเสริม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วละมุน
2. เด็กชายปัณณวัชร์  อรรถประจง
 
1. นางสาวอนุสรา  บุราคร
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยน้ำอ้อม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพียรไม่คลาย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินนิภา  วิวาสุขุ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไตรพรม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุขบรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติ  อินพิมพ์
2. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันทร์เพชร
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร