สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  สมใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขบัน
3. เด็กชายพลพล  โพธิ์งาม
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ชื่น
5. เด็กหญิงใกล้เที่ยง  บุญเสริม
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายมงคล  นามใจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุภาวหา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
 
1. นายสมพร  อินทพุฒ
2. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  บุ่งศรี
 
1. นางสาวณัฐิดา  เทพไกรวัล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเปรมจิตร  เทพบาท
2. เด็กหญิงโสธรา  วงค์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายการิน  โพธิ์งาม
2. เด็กชายทวีชัย  บุญเสริม
3. เด็กชายอธิเมศร์  สุริยาโชติรัตน์
 
1. นางสาวภาลินีย์  สุริยาโชติรัตน์
2. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร