สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญเสริม
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญยานุช  วงษ์ภักดี
 
1. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญพิมล  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ลามคำ
2. เด็กหญิงบุษญา  อินทร์รักษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชานนท์  สุดาจันทร์
2. เด็กชายตะวัน  หลุจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายบัณฑิต  เสมรถ
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วละมุล
 
1. นางมานี  บุญยงค์