สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการเกศ  บุดดางาม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญเสริม
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญยานุช  วงษ์ภักดี
 
1. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญพิมล  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงรังสินันท์  หมวดอยู่
4. เด็กหญิงวรรณภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงวิมลนันท์  หมวดอยู่
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  สมใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขบัน
3. เด็กชายพลพล  โพธิ์งาม
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ชื่น
5. เด็กหญิงใกล้เที่ยง  บุญเสริม
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายมงคล  นามใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสนา  สุภาวหา
2. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเอิบ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเสริม
 
1. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
2. นางสาวชาลิณี  อสิพงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  หนาแน่น
2. เด็กหญิงธนพร  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงนัยนา  สุภาวหา
4. เด็กหญิงสิธิตา  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสุภาพร  สุภาวหา
 
1. นางสาวกรวรรณ  เพชรแสง
2. นางสาวขนิษฐา  วิวาสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายธาร  หยาดน้ำค้าง
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราคร
2. เด็กชายตะวันฉาย  ผมงาม
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญติยา  บุญเสริม
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุขบรรณ์
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรีรีตน์  บุราคร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุภาวหา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
 
1. นายสมพร  อินทพุฒ
2. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  บุ่งศรี
 
1. นางสาวณัฐิดา  เทพไกรวัล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หย่นครบุรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขบรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวณัฐิดา  เทพไกรวัล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยรัตน์  สติภา
2. เด็กชายติ่นทอง  บุญท่วม
3. เด็กชายธราดล  สุภาวหา
4. เด็กชายวิวัฒน์  บุญกล้า
5. เด็กชายเลิศศักดิ์  วงละคร
 
1. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
2. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
3. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนี  สุขบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  ไคลศรี
3. เด็กหญิงพิมพิไล  สุภาวหา
4. เด็กหญิงมิลิลิน  สายแก้วศรี
5. เด็กหญิงวรดา  ไขศรี
6. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเสริม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
2. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันติชา  เคลือบนอก
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเสริม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเต็ม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนินทอง
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ทองศรี
 
1. นางสาวจิตลดา  สาธร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธิตา  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญเสริม
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจิตลดา  สาธร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวหา
2. เด็กชายพงศธร  จันทร์พักตร์
3. เด็กชายสุเมธ  บุญเสริม
4. เด็กชายอภิชาติ  สุขบรรณ์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  จันเติมต่อ
6. เด็กชายอานนท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
3. นายสมพร  อินทพุฒ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรี  ดมอ๊อด
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุภาวหา
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  สุภาวหา
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองเกษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
3. เด็กหญิงอภิรดี  ทางดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นายดำรงค์  สท้านอาสน์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปฏิสุขัง
2. เด็กหญิงณัฐมนต์  ปัญญา
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุญเสริม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ลามคำ
2. เด็กหญิงบุษญา  อินทร์รักษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเปรมจิตร  เทพบาท
2. เด็กหญิงโสธรา  วงค์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วละมุน
2. เด็กชายปัณณวัชร์  อรรถประจง
 
1. นางสาวอนุสรา  บุราคร
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายการิน  โพธิ์งาม
2. เด็กชายทวีชัย  บุญเสริม
3. เด็กชายอธิเมศร์  สุริยาโชติรัตน์
 
1. นางสาวภาลินีย์  สุริยาโชติรัตน์
2. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยน้ำอ้อม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพียรไม่คลาย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  ไขศรี
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินนิภา  วิวาสุขุ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไตรพรม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุขบรรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชานนท์  สุดาจันทร์
2. เด็กชายตะวัน  หลุจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
33 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายบัณฑิต  เสมรถ
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วละมุล
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
34 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติ  อินพิมพ์
2. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันทร์เพชร
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร