สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายกันตวิณญ์  ขาวงาม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  บังคะดารา
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  อุดรสม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุธ  ดาทอง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  แป้นทอง
 
1. นางสาวภัคนันท์  บูรณะ
2. นายธวัชชัย  เอ็นยอด
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายวิทยา  ริ้วแดง
2. เด็กชายวีรภัท  สิงคเสลิต
3. เด็กชายสุถกร  ผจญกล้า
 
1. นายเมธา  บูรณ์เจริญ
2. นายนิรันดร์  ลวดเงิน