สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยพิมล  ทองอุดม
2. เด็กหญิงทิพยวิมล  ทองอุดม
3. เด็กหญิงมาริสา  สืบเพ็ง
 
1. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวธัญสุดา   อินทร์งาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิดา  ผาดผ่อง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เขียวมณี
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สมานมิตร
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขสำราญ
 
1. นางธันยา  บาเดช
2. นายติณณ์  บุญมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยพร  สละสนธิ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อ่อนอรุณ
3. เด็กหญิงรชยา  บูรณะ
4. เด็กหญิงวริษา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอนัญญา  ยอดรัก
 
1. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
2. นางจรัสศรี  มูลศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สมหวัง
2. เด็กชายณภัทร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กชายณัฏฐากร  วรรณเรือน
4. เด็กหญิงวริสรา  สุขแสวง
5. เด็กหญิงแพรวา  ขาวเครือ
 
1. นายรัฐกร  อัณโน
2. นายติณณ์  บุญมาก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 10 1. เด็กชายธนพนธ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงธนัชชา  เเก้วกล้า
 
1. นางจรัสศรี  มูลศิริ
2. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กชายชูชัย  เงางาม
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงจิราพร  ทวีศรี
3. เด็กหญิงธัญพร  ยามดี
 
1. นางสาวสิรินยา  นิสสัยรัมย์
2. นางสาวชุติมา  สายกระสุน
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกษรา  ศรีสระคู
 
1. นางนพรัตน์  งางาม
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉัตราวดี   แพงดา
2. เด็กหญิงนิชาภา  เเท่งทอง
3. เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร
 
1. นางนพรัตน์  งางาม
2. นางนิตยา  บุญเลิศ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชกุล   กิ่งแก้ว
 
1. นางสุนีย์  พุทธหล้า