สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ธวัชวงษ์
 
1. นางสาวพิทยา  สุขแสวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  จันทร์ศรี
 
1. นางณัฏฐวรรณ  อักษรเมศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรวดี  สุขแสวง
 
1. นางรุจิวรรณ  เศรษฐนันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญชนก  มีสิทธิ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อดุงจงรักษ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดียิ่ง
 
1. นางสาวรติพร  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวนันทิญา  แก้วพวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายขวัญชัย  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชมภู
3. เด็กชายศราวุธ  สุขแสวง
 
1. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
2. นางสาวรติพร   กิ่งทวยหาญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายอัครชัย  เหมหงส์
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หวังผล
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  เงางาม
 
1. นายธวัชชัย  เศรษฐนันท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนฤมลรัตน์  งามชื่น
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  เงางาม
 
1. นายปรีดา  ประดับศรี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรเดช  ทวีอินทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุขแสวง