สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนฤกานต์  สุขเเสวง
 
1. นายประมูล  เศรษฐนันท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวริศา  สง่างาม
2. เด็กหญิงปิยฎา  ดาศรี
3. เด็กหญิงศุภ์พิชญา  แสวงสุข
 
1. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
2. นางสาวนันทิญา  แก้วพวง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปานทอง
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพีรดา  สุขยา
 
1. นางธันยธร  อุปถัมภ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุยคง
2. เด็กหญิงปริยากร  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
2. นางธันยธร  อุปถัมภ์