สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ธวัชวงษ์
 
1. นางสาวพิทยา  สุขแสวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  จันทร์ศรี
 
1. นางณัฏฐวรรณ  อักษรเมศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรวดี  สุขแสวง
 
1. นางรุจิวรรณ  เศรษฐนันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนฤกานต์  สุขเเสวง
 
1. นายประมูล  เศรษฐนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยพิมล  ทองอุดม
2. เด็กหญิงทิพยวิมล  ทองอุดม
3. เด็กหญิงมาริสา  สืบเพ็ง
 
1. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวธัญสุดา   อินทร์งาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวริศา  สง่างาม
2. เด็กหญิงปิยฎา  ดาศรี
3. เด็กหญิงศุภ์พิชญา  แสวงสุข
 
1. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
2. นางสาวนันทิญา  แก้วพวง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญชนก  มีสิทธิ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อดุงจงรักษ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดียิ่ง
 
1. นางสาวรติพร  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวนันทิญา  แก้วพวง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายขวัญชัย  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชมภู
3. เด็กชายศราวุธ  สุขแสวง
 
1. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
2. นางสาวรติพร   กิ่งทวยหาญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิดา  ผาดผ่อง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เขียวมณี
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สมานมิตร
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขสำราญ
 
1. นางธันยา  บาเดช
2. นายติณณ์  บุญมาก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยพร  สละสนธิ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อ่อนอรุณ
3. เด็กหญิงรชยา  บูรณะ
4. เด็กหญิงวริษา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอนัญญา  ยอดรัก
 
1. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
2. นางจรัสศรี  มูลศิริ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สมหวัง
2. เด็กชายณภัทร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กชายณัฏฐากร  วรรณเรือน
4. เด็กหญิงวริสรา  สุขแสวง
5. เด็กหญิงแพรวา  ขาวเครือ
 
1. นายรัฐกร  อัณโน
2. นายติณณ์  บุญมาก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายอัครชัย  เหมหงส์
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 10 1. เด็กชายธนพนธ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงธนัชชา  เเก้วกล้า
 
1. นางจรัสศรี  มูลศิริ
2. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กชายชูชัย  เงางาม
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หวังผล
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  เงางาม
 
1. นายธวัชชัย  เศรษฐนันท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปานทอง
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพีรดา  สุขยา
 
1. นางธันยธร  อุปถัมภ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินวัตร   สายกระสุน
2. เด็กชายฌานิทธิ์มาแชลโล   ซานตามาเรียน
3. เด็กชายธีร์จุฑา  ชูแก้ว
4. เด็กชายภูมิรพี  แท่งทอง
5. เด็กชายวิชชากร  ทองศรี
6. เด็กชายศุภณัฐ  มาอยู่
 
1. นายพงษ์เทพ  ไกรการ
2. นายรัฐกร  อัณโน
3. นางจำลอง  สังโสมา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงจิราพร  ทวีศรี
3. เด็กหญิงธัญพร  ยามดี
 
1. นางสาวสิรินยา  นิสสัยรัมย์
2. นางสาวชุติมา  สายกระสุน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุยคง
2. เด็กหญิงปริยากร  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
2. นางธันยธร  อุปถัมภ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนฤมลรัตน์  งามชื่น
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  เงางาม
 
1. นายปรีดา  ประดับศรี
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกษรา  ศรีสระคู
 
1. นางนพรัตน์  งางาม
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉัตราวดี   แพงดา
2. เด็กหญิงนิชาภา  เเท่งทอง
3. เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร
 
1. นางนพรัตน์  งางาม
2. นางนิตยา  บุญเลิศ
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชกุล   กิ่งแก้ว
 
1. นางสุนีย์  พุทธหล้า
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรเดช  ทวีอินทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุขแสวง