สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  หิรัญ
2. เด็กชายสุวัฒน์  พวงขจร
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายปณิธาน  ศรีอนุช
 
1. นางชลจิรา   มหัทธนศักดิ์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงระวีภัทร์   ยิ่งเชิดดี
 
1. นางชลจิรา   มหัทธนศักดิ์