สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิชชาภา    อัมหะธร
 
1. นางริญญาภัทร์   แท่งทองหลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    วงชารี
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   สามาลย์
3. เด็กหญิงอารียา   สุขสำราญ
 
1. นางพงษ์ศรี  หวังสม
2. นางสาวเจษฎา  ประดุจชนม์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 14 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีเหง่าขำ
2. เด็กชายอธิป  มีแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฉุนกล้า
2. เด็กหญิงปัถยา   กุลรัตน์
3. เด็กหญิงอภัสสรา   ยวงแก้ว
 
1. นางเครือวัลย์  ประดับสุข
2. นางสาวหทัยทิพย์  อัมหธร