สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงเขมิสรา   วิบูลย์อรรถ
 
1. นางชลิน  สนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชนก   เวียงคำ
2. เด็กหญิงบุญญภัทร  บุญช่วย
 
1. นางประไพ  มณีไสย์
2. นางบุญสุข   บุญช่วย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงพรณภัส  ขันถม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  มาลา
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญญาดี
5. เด็กหญิงอริสรา  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางมะลิ  พูลสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงชุติญา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  เดชบุรัมย์
4. เด็กหญิงพุทธิดา  อุดมดี
5. เด็กหญิงศรัณย์ญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางมะลิ  พูลสุข
2. นางบุญสุข  บุญช่วย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกา  โชคดี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  กระจันทร์
3. เด็กชายธนภูมิ  แจ้งจันทร์
4. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุดม
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตีเงิน
 
1. นางพวงรัตน์  จันทิมา
2. นางวิจิตรา  ปิยะไพร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์มณี  หวังสุดดี
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  หงษาแก้ว
 
1. นางวริศรา  ทมะนันต์
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีผุย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร
2. เด็กหญิงสุรางคณา  โพธิขำ
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางสาวกุสุมา  ดีเลิศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เลี้ยว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญพร  บุญพอก
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรชุมแสง
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  วินัยประเสริฐ
 
1. นายโกสินทร์  ไทยดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท่าดี
2. เด็กชายจิราเมธ  ใยดี
3. เด็กชายญาณพัฒน์  วินัยประเสริฐ
4. เด็กชายฐิติวุฒน์  สีเมฆ
5. เด็กชายณัฐนัย  จันทร์ทอง
6. เด็กชายธนวัฒน์  สีมันตะ
7. เด็กชายนครินทร์  สมรูป
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
9. เด็กชายภูมิ  ภูมิพัตร
10. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
11. เด็กหญิงวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
12. เด็กชายศุภกร  จิตต์เจริญ
13. เด็กชายศุภวิชญ์  ภูเขียว
14. เด็กหญิงอนัญพร  บุญพอก
15. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่เลี้ยว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
2. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
3. นายธวัช  บูรณ์เจริญ
4. นางสาวธันยา  สานนท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  การะเกต
 
1. นางมะลิ  พูลสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วสละ
 
1. นางมะลิ  พูลสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลิดา   สุขสวัสดิ์
 
1. นางมะลิ  พูลสุข
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินรดา  สกุลบุญญาธิการ
 
1. นายไพโรจน์  วัฒนาเกียรติกุล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริกานต์  บุญยงค์
3. เด็กหญิงอารดา  ขันถม
 
1. นางพงษ์สุดา  มณีไสย
2. นางประไพ  มณีไสย์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงดลพร  สายคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเสริม
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  รัตนโชติ
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุทธิการนต์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ชิงชนะ
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87.6 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุดหอม
 
1. นางสาวศิศิกรณ์  ปกรณ์ขจรนาวิน