สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก
 
1. นางสุนทรา   สายยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤภัสสรณ์   คำมา
 
1. นางพงษ์สุดา  มณีไสย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอนัญญา  หลักคำ
 
1. นางศันสนีย์  แก้วขวัญข้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภา  มุ่งงาม
2. เด็กหญิงพิชชญา  สลิดกุล
 
1. นายปฏิภัส  บุญช่วย
2. นายโกสินทร์  ไทยดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท่าดี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชดาทิพย์  อั๋งศิริ
2. เด็กหญิงฐิดาพร  เติมสุข
3. เด็กหญิงปฏิญญา  แก้วบุตรดี
 
1. นางประไพ  มณีไสย์
2. นางพงษ์สุดา  มณีไสย
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงสมิตา  สหุนาลุ
2. เด็กหญิงแพรวา  กทิศาสตร์
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีผุย
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มุมทอง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ชัยศรี
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นายนันทวุธ  อิ่มจิต
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.1 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขุมทอง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  แกมกล้า
3. เด็กหญิงเปรมสินี  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  คำสัตย์
2. นางจีรวรรณ  ฉิมมาลี