สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเกษวิไล  ชุมคำไฮ
 
1. นางประไพ  มณีไสย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชโยภาส
 
1. นางบุญสุข   บุญช่วย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายธรรมนูญ  แม้นจิตร
2. เด็กหญิงแก้วกาญจน์   ศิริเรือง
 
1. นายอนุรักษ์  พิศวงศ์
2. นางสาวอรนุช  มะลิวงศ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรดี
 
1. นางสุภาพ  ศิริมาก